Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Co-apto bv
Slangenbos 24
2243 Pulle
België

Tel.: +32 (0)3/322 33 14
GSM: +32 (0)472/74 17 73
Email: info@co-apto.be

BTW: BE0413 198 026
Bank: BE20 9731 7475 7456

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce website is in het bezit van Co-apto bv, hierna genoemd Co-apto. Co-apto is een BV met maatschappelijke zetel te Slangenbos 24 , 2243 Pulle, BTW BE0413 198 026, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Co-apto moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Co-apto aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Co-apto niet. Co-apto is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Co-apto is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Co-apto;

Tel.: +32 (0)3/322 33 14
GSM: +32 (0)472/74 17 73
E-mail: info@co-apto.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Co-apto. Co-apto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Betalingswijzen

De betaling van al onze producten en diensten gebeurt middels krediet- of debetkaart, of ieder ander betalingsmiddel vermeld op de betalingspagina van onze website. U dient ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot het door u gekozen betalingsmiddel correct en actueel is. De bestellingen worden gefactureerd volgens de door U gekozen betalingswijze. 

Het gebrek aan betaling kan te wijten zijn aan onvoldoende fondsen, aan verkeerde of verouderde betalingsgegevens of aan geschillen. Indien Co-apto een betaling niet kan uitvoeren via het door u gekozen betalingsmiddel, zal uw bestelling toch kunnen geleverd worden en zal de koop geacht worden te hebben plaatsgevonden. In dergelijke gevallen zal Co-apto opnieuw proberen om over te gaan tot betaling. Co-apto behoudt zich het recht voor om opnieuw te proberen over te gaan tot betaling via het door u gekozen betalingsmiddel ten einde het openstaande bedrag in te vorderen. Indien dergelijke pogingen vruchteloos blijven, behouden Co-apto zich het recht voor om de verschuldigde sommen op een andere wijze in te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij middels tussenkomst van een derde. In dit geval behoudt Co-apto zich het recht voor om van u de aldus veroorzaakte buitengewone invorderingskosten, bovenop het forfaitair schadebeding, te vorderen.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als de voorraad op is, zal Co-apto de Klant informeren. Er is geen enkele vorm van compensatie verschuldigd voor uitgeputte inventaris. 

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Co-apto.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Co-apto was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Co-apto.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Co-apto te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Co-apto.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. De Klant zal het product uitpakken voor zover het nodig is om te weten dat de Klant dit product niet wil houden. In deze situatie zal de klant het product terugsturen in de originele toestand. Hierbij volgt de klant de instructies van Co-apto.

De Klant kan niet gebruikmaken van dit recht voor beperkt houdbare producten waarbij de vervaldatum verlopen is. Geopende producten en niet gesloten producten zijn aangetast en zorgen ervoor dat de consument zijn herroepingsrecht verliest.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant [Co-apto bv, Rodendijk, 2980 Zoersel, België, info@co-apto.be] via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Co-apto heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan [Co-apto bv, Rodendijk, 2980 Zoersel, België]. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Co-apto zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Co-apto alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Co-apto op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Co-apto wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Co-apto geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Co-apto betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Annulering, opschorting en ontbinding

Indien de Klant na de herroepingstermijn, nadat de overeenkomst is voltooid, wil annuleren en Co-apto akkoord gaat, wordt 25% van de prijs (exclusief BTW) in rekening gebracht als annuleringskosten. Co-apto behoudt zich het recht voor volledige vergoeding van de gemaakte kosten te vorderen.

Co-apto heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten indien:

  • De consument komt zijn verplichting uit de overeenkomst niet volledige na of er is een gegronde verdenking.
  • De consument sterft.
  • De consument verzuimt een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te betalen.

Co-apto kan de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of niet langer kan worden geëist op basis van normen van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Co-apto en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Co-apto.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Co-apto zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Co-apto is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3/322 33 14, via e-mail op info@co-apto.be of per post op het volgende adres: Co-apto bv, Slangenbos 24, 2243 Pulle, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Co-apto beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Co-apto zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

Bij de afhandeling van bestellingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Om U te informeren aangaande wat er met uw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die u kan raadplegen onder “Privacybeleid”.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Co-apto om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Co-apto. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).